Ochrana osobních údajů

PŘEDCHOZÍ VERZE OBCHODNÍCH PODMÍNEK A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem Dušan Dvořák, IČ 10176055 a provozuji webovou stránku www.studynet.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 605 755 256 nebo na e-mail: info@studynet.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy – vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do členské sekce kurzu, dodání knihy či jiného zboží).
 • Vedení účetnictví – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání newsletterů – svým zákazníkům, kteří vyplnili své údaje na www.studynet.cz nezasílám newslettery ani obchodní sdělení. Remarketing a cílení reklamy na Facebooku nevyužívám.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup mí zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než já a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Nux s.r.o. – hosting webu, aplikace pro komunikaci
Google – Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: info@studynet.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Budete-li si to přát, vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností – například musím evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc rád, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Svým zákazníkům, kteří vyplnili své údaje na www.studynet.cz nezasílám newslettery ani obchodní sdělení.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE.

Správce StudyNet.cz:
Dušan Dvořák, IČ 10176055, zápis veden v ŽR UMČ Praha 4

Sídlo správce:
Měchenická 2561
141 00 Praha 4

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 • StudyNet.cz zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační či poptávkový/objednávkový formulář anebo je postoupí prostřednictvím elektronické pošty.
 • Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název a IČ firmy, pozice ve firmě. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat StudyNet.cz o změně ve svých osobních údajích.
 • Uživatel StudyNet.cz si je vědom skutečnosti, že některé informace mohou být pasivně shromažďovány v průběhu standardních operací serveru (např. získání IP adresy počítače) a za použití různých technologií (cookies, javascriptové měřící systémy apod.).
 • Osobní údaje poskytnuté Uživatelem jsou použity pro účely kontaktování Uživatele, poskytnutí služeb, požadovaných Uživatelem, analytické účely a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem.

Poučení

Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla správce anebo emailem na info@studynet.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 11.6.2013

Správce StudyNet.cz:
Dušan Dvořák, IČ 10176055, zápis veden v ŽR UMČ Praha 4

Sídlo správce:
Měchenická 2561
141 00 Praha 4